Privacyverklaring gespecialiseerde jeugd-ggz

dinsdag 18 oktober 2016


Een jeugdige aan wie gespecialiseerde ggz is geleverd kan er, samen met degene die hem de ggz heeft verleend, voor kiezen dat geen enkel diagnostisch gegeven bij de declaratie wordt vermeld.
Indien de jeugdige jonger is dan twaalf jaar of ouder en zijn belangen niet goed kan behartigen, kan degene die het gezag over hem uitoefent (dat wil zeggen een ouder, een andere gezagsdrager, een curator of mentor) voor deze optie kiezen. Hiertoe dient deze privacyverklaring ingevuld en ondertekend te worden.